• test

Oferta

Oferta naszej Kancelarii Adwokackiej obejmuje dziedziny:

 • za szkody z wypadków komunikacyjnych
 • za śmierć osoby bliskiej
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • za wypadek w pracy, w drodze

  An essay is not just a sheet of paper to assist your instructor decide who receives an examination’s caliber. In fact, it is one of the most significant pieces of any course at university, college or school. There are a range of methods which you may follow in order to write a good essay. It is not necessary that you write a style letter each time that you wish to write an essay. write for me What’s more significant is the fact that you are not scared alter your opinion and to be wrong. Remember, the only way to learn something is to modify your ideas will change with time.

  do lub z pracy

 • za szkody rolnicze
 • za inne zdarzenia losowe
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania za szkody z wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, rozgraniczenie   nieruchomości, odzyskanie utraconej nieruchomości, prostowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanowienie służebności, użytkowania, zastaw, hipoteka
 • prawo autorskie/własność przemysłowa
 • prawo spadkowe: sporządzenie testamentu, podważenie testamentu, przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek, wykonanie zapisów i poleceń,
 • sprawy o zapłatę i windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym.

 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku wspólnego
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy ustroju majątkowego małżeńskiego
 • unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • alimenty
 • adopcja

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, regulaminów pracy i innych dokumentów
 • reprezentowanie zakładu pracy w sporze z pracownikami
 • reprezentowanie pracowników w sporze z zakładem pracy
 • egzekwowanie wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych
 • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację

 • sporządzanie odwołań do sądu od decyzji ZUS/KRUS
 • reprezentowanie skarżących w postępowaniu przed sądami w sprawach ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postepowaniach przygotowawczych i sądowych
 • obrona podejrzanych w postepowaniach przygotowawczych

  An article can’t be written by A lot of people, and some can pay for essay not compose anything. You brainstorm and can start from a summary of your theme. This is a great place to begin since you will learn that you how to arrange them and have the topics covered. It is not hard and you should be able to locate a few software that is good to help you with this. There are hundreds of various applications out there, so you should find something which you like.

  (przed Policją, Prokuraturą)

 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych w postepowaniu sądowym
 • obrona oskarżonych w postepowaniu przed sądem
 • sporządzanie pism, wniosków, zawiadomień, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji.

 • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • tworzenie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń, oraz organizacji pożytku publicznego
 • sporządzanie oraz wprowadzanie zmian do i statutów spółek i innych podmiotów
 • sporządzanie umów, opinii prawnych i regulaminów
 • bieżące doradztwo prawne
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
 • łączenie, przekształcanie, podziały spółek
 • transakcje zbycia udziałów, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa
 • obsługa zarządów spółek
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i przed urzędami
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • odszkodowania za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania.

 • prostowanie stanów prawnych nieruchomości
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości przed zakupem
 • pomoc przy sporządzaniu umów kupna/sprzedaży/umów przedwstępnych
 • dochodzenie roszczeń za wady nieruchomości
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umów budowy, przebudowy, remontu
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie prawa własności nieruchomości/immisje
 • przywrócenie posiadania nieruchomości
 • odzyskiwanie utraconych nieruchomości
 • zasiedzenie
 • służebność, użytkowanie, hipoteka
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych
 • postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
 • prawo spółdzielcze i lokalowe

 • pomoc prawna w postepowaniu przed organami i urzędami administracji
 • prowadzenie spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism, wniosków, środków zaskarżenia na decyzje organów administracyjnych, skarg do sadów administracyjnych i w postępowaniu przed tymi sądami.

 • przygotowywanie procedur zamówień publicznych
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowanie oferty
 • zaskarżanie decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej i sądów

 • przygotowywanie wniosków do banków o restrukturyzacje zadłużenia
 • reprezentowanie Klienta wobec banku w sprawach związanych z restrukturyzacja zadłużenia

 • doradztwo w zakresie inicjowania procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw

 

 

Adwokat w kancelarii

 

Adwokat przy pracy

 

waga reprezentująca prawo