Oferta naszej Kancelarii Adwokackiej obejmuje dziedziny:

 • za szkody z wypadków komunikacyjnych
 • za śmierć osoby bliskiej
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • za wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy
 • za szkody rolnicze
 • za inne zdarzenia losowe
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania za szkody z wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, rozgraniczenie   nieruchomości, odzyskanie utraconej nieruchomości, prostowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanowienie służebności, użytkowania, zastaw, hipoteka
 • prawo autorskie/własność przemysłowa
 • prawo spadkowe: sporządzenie testamentu, podważenie testamentu, przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek, wykonanie zapisów i poleceń,
 • sprawy o zapłatę i windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym.

 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku wspólnego
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy ustroju majątkowego małżeńskiego
 • unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • alimenty
 • adopcja

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, regulaminów pracy i innych dokumentów
 • reprezentowanie zakładu pracy w sporze z pracownikami
 • reprezentowanie pracowników w sporze z zakładem pracy
 • egzekwowanie wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych
 • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację

 • sporządzanie odwołań do sądu od decyzji ZUS/KRUS
 • reprezentowanie skarżących w postępowaniu przed sądami w sprawach ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postepowaniach przygotowawczych i sądowych
 • obrona podejrzanych w postepowaniach przygotowawczych (przed Policją, Prokuraturą)
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych w postepowaniu sądowym
 • obrona oskarżonych w postepowaniu przed sądem
 • sporządzanie pism, wniosków, zawiadomień, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji.

 • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • tworzenie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń, oraz organizacji pożytku publicznego
 • sporządzanie oraz wprowadzanie zmian do i statutów spółek i innych podmiotów
 • sporządzanie umów, opinii prawnych i regulaminów
 • bieżące doradztwo prawne
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
 • łączenie, przekształcanie, podziały spółek
 • transakcje zbycia udziałów, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa
 • obsługa zarządów spółek
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i przed urzędami
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • odszkodowania za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania.

 • prostowanie stanów prawnych nieruchomości
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości przed zakupem
 • pomoc przy sporządzaniu umów kupna/sprzedaży/umów przedwstępnych
 • dochodzenie roszczeń za wady nieruchomości
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umów budowy, przebudowy, remontu
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie prawa własności nieruchomości/immisje
 • przywrócenie posiadania nieruchomości
 • odzyskiwanie utraconych nieruchomości
 • zasiedzenie
 • służebność, użytkowanie, hipoteka
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych
 • postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
 • prawo spółdzielcze i lokalowe

 • pomoc prawna w postepowaniu przed organami i urzędami administracji
 • prowadzenie spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism, wniosków, środków zaskarżenia na decyzje organów administracyjnych, skarg do sadów administracyjnych i w postępowaniu przed tymi sądami.

 • przygotowywanie procedur zamówień publicznych
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowanie oferty
 • zaskarżanie decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej i sądów

 • przygotowywanie wniosków do banków o restrukturyzacje zadłużenia
 • reprezentowanie Klienta wobec banku w sprawach związanych z restrukturyzacja zadłużenia

 • doradztwo w zakresie inicjowania procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw

 

 

Adwokat w kancelarii

 

Adwokat przy pracy

 

waga reprezentująca prawo